Ingresso da Via Giuseppe Sirtori, 10, 10148, Torino(TO)

Ingresso da via Lanzo 175, 10148, Torino(TO)